OM pROJEKTEN

DigiStad Örnsköldsvik

Projektet Digistad Örnsköldsvik har som mål att stödja företagens digitala omställning och stärka möjligheten för stadens företag till återhämtning efter pandemin. Projektets primära målgrupp är företag som är intresserade av att nyttja digitaliseringens möjligheter för en hållbar omställning och en snabbare återhämtning genom nya affärsmöjligheter eller effektiviseringar.

Digistad Örnsköldsvik finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Örnsköldsviks Kommun. Satsningen är ett gemensamt initiativ från Örnsköldsviks kommun tillsammans med centrumutvecklingsorganisationen Cesam (Centrumlyftet i Örnsköldsvik AB) och genomförs i samarbete med Fastighetsägarna.

Projektet pågår 2021-2023, och står på två aktivitetsben; digital lotsning för företag och att utveckla stadens digitala lösningar. När projektet avslutas har företagen en ökad digital mognad och det finns en bättre insikt om hur digitalisering kan bidra till ökad konkurrenskraft och en mer långsiktigt hållbar affärsmodell. De företag som fått digital lotsning ska också ha tagit fram några konkreta digitaliseringsinitiativ och en plan för hur de ska förverkligas, så att steget från insikt till handling blir en naturlig följd av projektet.

Digitala steg för tillväxt

Projektet Digitala steg för tillväxt skapades som en fortsättning på det lyckade ettåriga Digilotsprojektet och både namnet och upplägget återanvändes till viss del, men inriktningen breddades både branschmässigt och geografiskt. Projektet pågår 2018-2021 och syftet är att underlätta för näringslivet i Örnsköldsvik och regionen att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter.

Inom ramen för projektet erbjuds små och medelstora företag från olika branscher att delta i aktiviteter som ska bidra till ökad insikt om digitalisering samt ge stöd i steget från insikt till handling. En huvudaktivitet i projektet är det så kallade Digilotsprogrammet, där totalt 90 företag deltagit i utbildningsträffar och individuell företagscoachning. Projektet har också genomfört en årlig höstkonferens – Digitaliseringsdagen – samt ett antal mindre seminarier i syfte att ge kunskap och inspiration kring digitalisering.

Projektet finansieras i huvudsak av EU:s strukturfonder, Region Västernorrland och Örnsköldsviks kommun och bedrivs tillsammans med ett flertal samarbetspartners.

Digilots

Projektet Digilots Örnsköldsvik genomfördes under 2017-2018 och vände sig till beslutsfattare i små och medelstora företag inom industri och industrinära verksamhet. Det övergripande målet med projektet var att Örnsköldsviks näringsliv skulle ta viktiga steg för att ta tillvara på digitaliseringens tillväxtskapande möjligheter och säkra underleverantörernas fortlevnad utifrån kundernas krav på digitalisering.

 

Projektet var en del av den nationella satsningen Digitaliseringslyftet och finansierades av medel från denna samt medfinansiering från Örnsköldsviks kommun.

Inom ramen för projektet deltog 27 företag i utbildningsträffar via det nationella konceptet Kickstart Digitalisering samt fick individuell företagscoachning med stöd att gå från insikt till handling.

 

Våra samarbetspartners